การเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และกำหนดจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราฃฯ

ร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 (เวลา 09.00 น. – 12.00 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทาง Video Conference เพื่อรับฟังและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 23/2561 ทาง VDO CONFERENCE

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.00 น. – 09.00 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 23/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 23/2561 ทาง VDO CONFERENCE

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณแลกเป้าความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 (เวลา 09.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบูรณ์เขต 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2561 ที่ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อให้การประกันคุณภาพมีความถูกต้องและครบถ้วน การประชุมสุดยอดคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3

Read moreประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณแลกเป้าความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2561

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานรับการประเมิน ITA Online

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (เวลา 09.00 – 11.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานรับการประเมิน ITA Online

คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ระดับประเทศ ประจำปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายเสรี สุขพ่อค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินถาวร และคณะ รับการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ระดับประเทศ ประจำปี 2561 จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านเนินถาวร

Read moreคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ ระดับประเทศ ประจำปี 2561

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2561 ทาง VDO CONFERENCE

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.00 น. – 10.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2561 ทาง VDO CONFERENCE