โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.30 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายวีรพล  แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมโครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณแลกเป้าความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2561 โดยทีมที่ปรึกษา IQA ประจำภูมิภาค จาก สพฐ. (ครั้งที่ 1) ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3