โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับการประเมินเพื่อคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขตปทุมธานีนครปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมนนทบุรี การศึกษาการประดิษฐ์ไฟป่าเขตร้อน 3 และเจ้าหน้าที่การส่งเสริมการจัดการและการบำรุงรักษาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี งอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รับการประเมินเพื่อคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศประจำปี 2561 (เชิงประจักษ์) โดยคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน