ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานรับการประเมิน ITA Online

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (เวลา 09.00 – 11.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3