ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกโรงเรียน โดยให้ทุกโรงเรียนได้จัดรายการอาหารตาม “Program Thai School Lunch” และให้ติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างเร่งด่วน เน้นทั้งคุณภาพและปริมาณ พร้อมกำชับผู้บริหารทุกโรงเรียนให้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้าน กม.30, โรงเรียนบ้านคลองกรวด, โรงเรียนบ้านตะกุดงาม และโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง