เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดมาลา ประจำปี 2560 เป็นวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561