ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกโรงเรียน โดยให้ทุกโรงเรียนได้จัดรายการอาหารตาม “Program Thai School Lunch” และให้ติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างเร่งด่วน โดยเน้นทั้งคุณภาพและปริมาณ พร้อมกำชับผู้บริหารทุกโรงเรียนกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด