ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 (เวลา 09.30 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3