แก้ไขเอกสาร งบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

แก้ไขเอกสาร งบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม รายชื่อดังนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

  1. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
  2. โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
  3. โรงเรียนบ้านวังใหญ่
  4. โรงเรียนบ้านซับอีลุม

รับเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์