แก้ไขเอกสาร งบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม รายชื่อดังนี้

  1. โรงเรียนบ้านสระประดู่
  2. โรงเรียนบ้านวังท่าดี
  3. โรงเรียนวัลลภานุสรณ์
  4. โรงเรียนบ้านตะกุดงาม

รับเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์