ประชาสัมพันธ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ด้วย สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารเศรษฐกิจ  และสังคม เรื่อง “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓  ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ www.phetchabun.go.th ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์ http://tjssf2018.pccpl.sc.th “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” Thailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการจัดงานประชุมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ

ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน คณะทำงานระดับย่อย ครั้งที่1/2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 (เวลา 10.00 น. – 12.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน คณะทำงานระดับย่อย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน คณะทำงานระดับย่อย ครั้งที่1/2561

โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้

วันที่ 5 เมษายน 2561 (เวลา 09.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นางปาริชาติ  เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด ดำเนินการประชุมตามโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้