ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Thailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018)

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์ http://tjssf2018.pccpl.sc.th “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” Thailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของการจัดงานประชุมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ