ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560

ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2560 หากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้ง กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 หากพ้นวันกำหนด ถือว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ทาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จะได้ดำเนินการต่อไป (ศน.ปาริชาติ เข่งแก้ว

)