“วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีพุทธศักราช 2561”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธี “วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีพุทธศักราช 2561” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู, เพื่อเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างครู และเพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ โดยมี นายคำเพชร ชัยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตีบใต้ กล่าวคำรายงาน, นายทองมี สัญญะ ครูอาวุโสนอกประจำการ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และนายนิพนธ์ พุ่มชะเอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางยาง นำยืนสงบนิ่งและนำกล่าวคำปฏิญาณตน ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read More

“โครงการรถโรงหนัง”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนที่รับชมภาพยนตร์เคลื่อนที่ ซึ่งทาง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำ “โครงการรถโรงหนัง” เป็นรถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ สำหรับเดินทางไปจัดฉายภาพยนตร์ เพื่อการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชนที่ห่างไกลโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ขนาด 100 ที่นั่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทยและเอเชียว่า “เฉลิมทัศน์” อันหมายถึง รถโรงฉายภาพยนตร์เพื่อสร้างโอกาสในการรับชมภาพยนตร์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่ คณะครูและนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read More

ประชาสัมพันธ์แจ้งที่ตั้งทำการพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งใหม่

ด้วยพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ตั้งทำการพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งใหม่ ให้หน่วยงานในสังกัดและประชาชนทั่วไปทราบ ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ตั้งที่ทำการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

Read More

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์  แจ้งว่า ทางกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่  (New Media) ให้ข้าราชการและบุคลกรในสังกัดติดตามข่าวสาร และสามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ (www.phetchabun.go.th)  หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ/ดาวน์โหลดเอกสาร ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ NEW MEDIA

Read More

ประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดย แบ่งบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม กำหนดเป็น 2 สี ดังนี้ สีขาว ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อ.หนองไผ่, อ.บึงสามพัน และบุคลากรปฏิบัติงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสีเหลือง  ผู้บริหารสถานศึกษา อ.วิเชียรบุรี, อ.ศรีเทพ และบุคลากรปฏิบัติงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read More

ทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read More