“วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีพุทธศักราช 2561”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธี “วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีพุทธศักราช 2561” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์, เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู, เพื่อเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างครู และเพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ โดยมี นายคำเพชร ชัยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตีบใต้ กล่าวคำรายงาน, นายทองมี สัญญะ ครูอาวุโสนอกประจำการ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และนายนิพนธ์ พุ่มชะเอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางยาง นำยืนสงบนิ่งและนำกล่าวคำปฏิญาณตน ณ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์