ประชาสัมพันธ์แจ้งที่ตั้งทำการพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งใหม่

ด้วยพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ตั้งทำการพิสูจน์หลักฐานตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งใหม่ ให้หน่วยงานในสังกัดและประชาชนทั่วไปทราบ ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ แจ้งที่ตั้งที่ทำการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ