ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media)

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์  แจ้งว่า ทางกระทรวงมหาดไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่  (New Media) ให้ข้าราชการและบุคลกรในสังกัดติดตามข่าวสาร และสามารถดาวน์โหลดเว็บไซต์จังหวัดเพชรบูรณ์ (www.phetchabun.go.th)  หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ/ดาวน์โหลดเอกสาร ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ NEW MEDIA