ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ๙ หลักสูตร สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ นางสาวธันย์ชนก  เกตุมณี หมายเลขโทรศัพท์๐๙ ๔๓๓๑ ๗๔๔๔ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wisdomking.or.th ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเีพียง

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๙

ด้วย สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด และเยาวชนที่มีผลงานแนวคิดสร้างสรรค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ รางวัลลูกโลกสีเขียว คั้งที่ 19

ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัดฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา และแนวนโยบายดำเนินการตามจุดเน้นของสำนักงานฯ ณ โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา โรงเรียนบ้านเนินคนธา โรงเรียนบ้านท่าสวาย และโรงเรียนบ้านพงเพชรอนุสรณ์ รวมทั้งสิ้น 4 โรงเรียนในสังกัดฯ

Read moreตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัดฯ

ประกาศ สพป.พช.3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 5 รายการ

ประกาศ สพป.พช.3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 5 รายการ 

  1. ค่าครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 5 รายการ  ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพคุณเอ็นจิเนียริ่ง 
  2. รถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี  จำนวน  1  คัน  ได้แก่ บริษัท  สยามนิสสันเพชรบูรณื  จำกัด  ( รายละเอียดดังแนบ )