ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วย สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ๙ หลักสูตร สามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ นางสาวธันย์ชนก  เกตุมณี หมายเลขโทรศัพท์๐๙ ๔๓๓๑ ๗๔๔๔ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wisdomking.or.th ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเีพียง