ร่วมรับชม VDO CONFERENCE รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชม VDO CONFERENCE รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายจาก สพฐ. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreร่วมรับชม VDO CONFERENCE รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2560

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งสตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0”

ด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งสตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด  “เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0” ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนายุทธศาสตรการบริหารสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

ด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๐  ภายใต้แนวคิด “บูรณาการองค์ความรู้ สู่การยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษา”ณ ห้องแกรนด์  ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี ตามรายละเอียดดังแนบ  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกาษา 60

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ปี 2561

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม อ้างถึงตามหนังสือที่แจ้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ปี 2561 ที่ ศธ 04108/4433 ลงวันที่  31 ต.ค.  2560 (กลุ่มการเงิน)

1. รายการระบบคอมพิวเตอร์  (CC1) ร.ร. จำนวน  26 แห่ง โรงเรียนยังไม่ต้องดำเนินการ เนื่องจากฝ่าย ICT ยังไม่ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ และจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป  ( รายละเอียดดังแนบ )

2. ให้ดำเนินการแต่รายการโต๊ะ – เก้าอี้ ,ครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่กลุ่มนโยบายและแผนแจ้งจัดสรรให้กับโรงเรียน ตามหนังสือ ศธ 04108/4370 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2560 เท่านั้น