ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

ด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๐  ภายใต้แนวคิด “บูรณาการองค์ความรู้ สู่การยกระดับนวัตกรรมทางการศึกษา”ณ ห้องแกรนด์  ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี ตามรายละเอียดดังแนบ  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกาษา 60