ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งสตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0”

ด้วย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระและครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งสตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด  “เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0” ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนายุทธศาสตรการบริหารสถานศึกษา