ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อ http://www.pnbpeo.moe.go.th เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังแนบ เว็ป ศธจ