ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติฯ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกได้ที่ http://www.skp.moe.go.th ตามรายละเอียดดังแนบ MOE AWARDS