17-07-2560 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ประจำปี 2560

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการสัมมนาชี้แจงและมอบสื่อการเรียนรู้ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ประจำปี 2560 และมอบ “เข็มเกียรติยศ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ให้กับสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมในปี 2559 ที่ผ่านมา

Read more17-07-2560 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ประจำปี 2560

16-07-2560 PLC ครูวิชาการโรงเรียน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Communiti) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

Read more16-07-2560 PLC ครูวิชาการโรงเรียน

การลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู รูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

1.ผอ.โรงเรียนกรอกข้อมูลเพื่อกำหนดสิทธิ์อนุมัติหลักสูตรของครูในโรงเรียน link

2.คู่มือการใช้งานของระบบ link

3.ครูสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.training.obec.go.th

4.แบบฟอร์มขอใช้อีเมล์ http://obecmail.org/

5.เข้าเช็คเมล์ obecmail.org ได้ที่ http://obecmail.org/

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรม การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมกิจกรรม การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  สนใจสมัครได้ที่ http://www.cf.mahidol.ac.th/

ประชาสัมพันธ์ การอบรมการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย

ด้วยสถาบัน RLG ผู้ก่อตั้ง Thailand EF Partnership ขอเชิญชวนคุณครูปฐมวัยสมัครเข้าอบรมในหลักสูตร “การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย” สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/4UXgIy