ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาคณูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาคณูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 60 เป็นต้นไป เพื่อให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการและจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูให้รายละ 10,000  บาทต่อคน   รายละเอียดดังแนบ