ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันลงขัน ชวนกันไปทำนา

(รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)