การลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู รูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.

1.ผอ.โรงเรียนกรอกข้อมูลเพื่อกำหนดสิทธิ์อนุมัติหลักสูตรของครูในโรงเรียน link

2.คู่มือการใช้งานของระบบ link

3.ครูสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.training.obec.go.th

4.แบบฟอร์มขอใช้อีเมล์ http://obecmail.org/

5.เข้าเช็คเมล์ obecmail.org ได้ที่ http://obecmail.org/