การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสถานศึกษา สำหรับเตรียมจัดประชุมการจัดแผนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสถานศึกษาในสังกัด

โดยกำหนดการประชุมในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโดม สำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  โดยสำรวจรายชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประชุมฯ เป้าหมายเป็นครูที่มีหน้าที่จัดแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม และส่งรายชื่อภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 โดยลงชื่อใน google form ตามลิงก์ https://goo.gl/forms/BVQe3Rd1Hd031NMw2 หรือสามารถกรอกข้อมูลทางคิวอาร์โค๊ต