ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบายนายรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จังได้ศึกษาและจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้ครอบคลุมด้านความโปร่งใส 

ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้รับบริการ และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม