วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐานบนพื้นฐานของความเป็นไทย

 พันธกิจ

1.กำกับ ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา  อย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและมาตรฐาน

2.ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความรับผิดชอบ  ต่อคุณภาพการศึกษา

ค่านิยมองค์กร องค์กรน่าอยู่  รอบรู้เรื่องงาน  บริการเป็นหนึ่ง

องค์กรน่าอยู่ รอบรู้เรื่องงาน บริการเป็นหนึ่ง
1. ภูมิทัศน์สวยงาม 1.    ความรู้ดีมีทักษะในการทำงาน 1.   ยิ้มไหว้ ทักทายวจีไพเราะ
2. มีความเอื้ออาทร 2.    ชำนาญการในหน้าที่ 2.   กระชับฉับไวเต็มใจบริการ
3. การทำงานเป็นทีม 3.    ริเริ่มสร้างสรรค์ 3.   ประสานใกล้ชิด เป็นมิตรทุกงาน
4. ร่วมใจสามัคคี 4.    ทำงานแทนกันได้  
5. มีมิตรไมตรีต่อกัน    
 

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพและมาตรฐาน
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษา ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีสรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรม  ในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  4. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์

จากวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงกำหนดโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบาย สพฐ. 6 ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

3)  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

                      โดยมีโรงเรียนในสังกัดรัฐจำนวน 193 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดเอกชน จำนวน 26 โรงเรียน เป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษาเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม