การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ.2563-2565)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 6. บริหารจัดการแบบบูรณาการ  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

ค่านิยมองค์กร (Core Value)
“องค์กรน่าอยู่  รอบรู้เรื่องงาน  บริการเป็นหนึ่ง”

องค์กรน่าอยู่รอบรู้เรื่องงาน บริการเป็นหนึ่ง
1. ภูมิทัศน์สวยงาม
2. มีความเอื้ออาทร
3. ทำงานเป็นทีม
4. ร่วมใจสามัคคี
5. มีมิตรไมตรีต่อกัน
1. รวดเร็ว  รอบคอบ ถูกต้อง
2. ความรู้ดี มีทักษะในการทำงาน
3. ชำนาญการในหน้าที่
4. ริเริ่มสร้างสรรค์
5. ทำงานแทนกันได้
1. ยิ้มไหว้  ด้วยไมตรี  วจีไพเราะ
2. กระชับฉับไวเต็มใจบริการ
3. ประสานใกล้ชิดเป็นมิตรทุกงาน
4. บริการด้วยความเสมอภาค
เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม พันธกิจข้อ 1
 2. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ ในการพึ่งพาตนเอง พันธกิจข้อ 2
 3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันธกิจข้อ 4
 4. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นยำทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียนรู้ ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี พันธกิจข้อ 3
 5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ พันธกิจข้อ 3
 6. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม พันธกิจข้อ 5-6
 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ พันธกิจข้อ 6

จุดเน้น

Q 1 สำนักงานคุณภาพ (Quality Office)

  1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (KRS) /

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA)/
ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(e-MES)

 1. ค่านิยมองค์กร
 2. หนึ่งกลุ่ม หนึ่งนวัตกรรม

Q 2 โรงเรียนคุณภาพ (Quality School)

 1. โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน
 2. ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
 3. นิเทศภายใน
 4. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

Q 3 ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom)

 1. ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน Active Learning
 3. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PlC)
 4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 5. หนึ่งห้องเรียน หนึ่งนวัตกรรม

Q 4 นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)

 1. คุณธรรมจริยธรรม/พลเมืองดี วินัย จิตอาสา
 2. อ่านออกเขียนได้
 3. ลายมือสวย
 4. คิดเลขเป็น
 5. สื่อสารภาษาอังกฤษ
 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 7. ทักษะในศตวรรษที่ 21
 8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 9. หนึ่งนักเรียน หนึ่งนวัตกรรม
 10. ปฐมวัยมีพัฒนาการครบ 4 ด้าน