นายสมพงษ์ สุชาติพงษ์

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2546
ถึง
วันที่ 17 มิถุนายน 2547

ดร.ธวัช กงเติม

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2547
ถึง
วันที่ 1 ตุลาคม 2551

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2552
ถึง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

นายดิเรก ต่ายเมือง

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557
ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2561

ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง

ดำรงตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ถึง
ปัจจุบัน