previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

วันพฤหัสบดีที่ 3  ธันวาคม 2563  ดร.ไท พานนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายพิชิตชัย อนนท์ ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคลและนายธนรัตน์ สีทอนสุด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  พบปะและปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยต่อไป ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ประชุมทางไกล ( video conference ) การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท.

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ และนางบูลยาวี  ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล ( video conference ) เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

Read more

ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง พร้อมด้วย นายธีรภัทร์  ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ เข้าร่วม เพื่อสำรวจ วางแผน เตรียมความพร้อม จัดทำรูปแบบ (model) และจัดทำแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 45/2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563  (เวลา 08.00 – 10.00 น.) ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานประชุมเสวนาสภากาแฟและรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 45/2563 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบึงสามพัน ประจำดือนธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 1  ธันวาคม 2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ในอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมหารือข้อราชการและรับทราบนโยบายตลอดจนแผนงาน โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมธีราพร โรงพยาบาลบึงสามพัน

Read more

ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2563  เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบนโยบายตลอดจนแผนงานต่าง ๆ และชี้แจงผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน  ณ ห้องเพชบุระ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 

Read more

การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษาต้น รอบชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ แด่ นางนุตประวีณ์  ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน นายไพโรจน์  พรมชัย ครูผู้ฝึกสอน ด.ช กิตติพัทธ์   สนิทเสนา ด.ช สุวินัย อ่อนคล้าย นักเรียนโรงเรียนบ้านราหุล เข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภท เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันอาทิตย์ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ สนามกีฬา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Read more

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีคณะกรรมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วม เพื่อแจ้งกลุ่มงานใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปฏิบัติแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและแบบรายงานที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกกาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more