previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

สถิติรับสมัครพนักงานราชการ

ที่วิชาเอกวันที่สมัครสอบรวม
5 ส.ค.626 ส.ค.627 ส.ค.628 ส.ค.629 ส.ค.62
1สังคมศึกษา2222 1992395
2วิทยาศาสตร์11550 533546299
3ปฐมวัย53 36201624149
4ภาษาอังกฤษ56 27162329151
5ประถมศึกษา9 272222
6ภาษาไทย15 1263541
7คณิตศาสตร์4332 231628142
8คอมพิวเตอร์76 32152427174
รวม389213 1591281841,073

ประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

OPEN CLASS ของสถานศึกษานำร่องต้นแบบ การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะงบแลกเป้าความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เครือข่ายสถานศึกษาระดับอำเภอ 4 เครือข่าย จำนวนโรงเรียน 27 โรง โดยขอรับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจตามแนวทางการประสานแผนบูรณาการความร่วมมือ ประจำปี 2562 โดยมี นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ งานประกันคุณภาพ ร่วมกับคณะวิทยากรพี่เลี้ยงที่ปรึกษา IQA ประจำภูมิภาค คณะที่ 5 ประกอบด้วย 1. นายขจร เสวี (ขรก.บำนาญ) 2.ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี (มรภ.รำไพพรรณี) 3. ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร (ผอ.โรงเรียนราชวินิต กทม.) พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรม OPEN CLASS การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนนำร่องต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreOPEN CLASS ของสถานศึกษานำร่องต้นแบบ การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

สถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา และอบายมุข เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่รับผิดชอบด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งต้องมีการนำเข้าข้อมูลกำลังพล ตามระบบ Nispa และระบบ Catas ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 188 โรงเรียนๆ ละ 2 คน โดยมี นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวคำรายงาน ในภาคเช้า ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี และภาคบ่าย ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษาและอบายมุข

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 (เวลา 13.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมาย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษาและอบายมุข เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Read moreประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษาและอบายมุข

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา และอบายมุข

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00-12.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมาย นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา และอบายมุข เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้าน กม.35 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา และอบายมุข

ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 (เวลา 10.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หารือด้านนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2562 และเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 (เวลา 08.00 น. – 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2562 เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ.และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ ทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2562 และเสวนาสภากาแฟ

ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 (เวลา 16.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ