ร่วมพิธีรดน้ำวางพวงหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อประมวล ขุนคำ

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อประมวล ขุนคำ บิดาของนางอัจฉรา สายคุณากร นักจัดการงานทั่วไปสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ในนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ขอแสดงความอาลัยและขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบุคคลซึ่งอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว และเมื่อเวลา 19.00 น. ดร.บูลยาวี ทุยไชยสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ณ วัดหนองไผ่พิทยาราม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประชุมทางไกลในรูปแบบ Video Conference

วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อรับนโยบายสำคัญและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รวมทั้งการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19 ) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ 

Read more

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ ๔.๐ ของ สพท. ผ่านระบบ Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3 พร้อมด้วยนายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ ๔.๐ ของ สพท. ผ่านระบบ Zoom เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินการ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมใน การดำเนินการตามเกณฑ์ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยใช้เกณฑ์ PMQA ๔.๐ ในการประเมิน สถานะสู่ระบบราชการ ๔.๐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ 4 ของการประเมินประสิทธิภาพ ส่วนราชการฯ ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  โดยมี นายธีรภัทร์  ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต  3 และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินแต่ละด้าน พร้อมทั้งวางแผนการปรับปรุง พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ต่อไป ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564  ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมี คณะกรรมการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อส่งแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็น เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 256๔

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็น เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 256๔ โดยมี คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ การเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  และการขอรับงบประมาณโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองไผ่ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564