previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวนวลจันทร์ ศักดิ์สมวาส ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนในสังกัด

ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2562

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และผู้แทนกลุ่ม รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ทั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมออกแบบภาพฉากหลังในรายการฯ และได้รับการออกอากาศเผยแพร่ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “กิจกรรมการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายปัณณธร บัวอุบล รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “กิจกรรมการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี คุณไกรศักดิ์ กาญจนเกรียงไกร บริษัทหนังหนา สตูดิโอ จำกัด เป็นวิทยากร มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 คนเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “กิจกรรมการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร และโรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด