previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการอบรมคุณธรรม “ค่ายพุทธบุตร – ค่ายพุทธธรรม”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานเปิด โครงการอบรมคุณธรรม “ค่ายพุทธบุตร – ค่ายพุทธธรรม” เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 โดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ – สระแก้ว มีนักเรียนและครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรม จำนวน 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 230 คน โดยมี พระวิทยากรจากเครือข่ายกล้านำคุณธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มาดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาการเปรียญ วัดสิริรัตนาราม (วัดลำตะคร้อ) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreโครงการอบรมคุณธรรม “ค่ายพุทธบุตร – ค่ายพุทธธรรม”

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าป่า เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าป่า เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา สืบทอดประเพณีอันดีงาม เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมธรรมาภิบาล ณ วัดโคกตายอ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และวัดใกล้เคียงสถานศึกษาในสังกัด คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreกิจกรรมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าป่า เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำ

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำในการทำงานเป็นทีม ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำ

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พิธีถวายผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (เวลา 12.00 น.) พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พิธีถวายผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ว่าที่ ร.ท. สกุลศักดิ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พิธีถวายผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบลงทุนรายการก่อสร้างบ้านพักครู/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบลงทุนรายการก่อสร้างบ้านพักครู/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบลงทุนรายการก่อสร้างบ้านพักครู/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ครั้งที่ 1/2562

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้ DLTV

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้ DLTV โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบปะและให้กำลังใจคณะกรรมการที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreดำเนินการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้ DLTV