การประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ครั้งที่ 1/2566

14 Nov 2022
17

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมการบริหารงานภายในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่17โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH